Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů 

Správce osobních údajů

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace více informací, které lze využít k identifikování konkrétní fyzické osoby (např. jméno a příjmení, e-mail, IČO, lokace nebo IP adresa).

Správcem osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je:

Aluris s.r.o.

Mírová 200
68501 Bučovice 
Česká republika

IČ: 28320344
DIČ: CZ28320344

Spisová značka: C 61088 vedená u Krajského soudu v Brně

Kontaktní e-mail: mai@aluris.cz
(dále jen „Správce“)

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Obchodní společnost provozuje e-shop umístěný na internetové adrese www.willmarkt.cz

 

 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti, která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli, a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 CFU
 • Provozovatel je povinen zajistit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa (pouze pokud se liší od fakturační adresy), telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zajištění dopravy i účtování v účetnictví.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Dotčená osoba má práva vymezené ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:
  a) právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
  b) právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotčené osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právě dožadovat se, jakým způsobem a na jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail.,
  c) právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje pokud jsou zastaralé,
  d) právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
  e) právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě, pokud se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
  f) právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,
  g) právo na přenositelnost osobních údajů,
  h) právo podat podnět na kontrolní orgán ve vztahu k osobním údajům.
 • Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase, kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom, z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány v počítači a používají se i na měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější služby. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
 • Soubory cookies si může kupující kdykoliv vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastavení internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies, nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 • Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely zasílání informací o novinkách a probíhajících akcích (e-mailového marketingu), souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 • Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely zasílání informací o novinkách a probíhajících akcích (e-mailového marketingu) může kupující kdykoli odvolat zasláním odvolání souhlasu nebo odhlášením. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu) v Zákaznické sekci - Změna osobních údajů. Provozovatel Vámi poskytnuté osobní údaje již nebude používat pro účely e-mailového marketingu.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav
  • má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. 

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1.8.2019